لوگوی سایت
akse film Amoozeshi

پلی بکهای 6/8

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد.
عشق و تمنا امید
چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم
تو محشری